Женский журнал Лиза — женский сайт для современной женщины Лиза – онлайн-журнал для успешных девушек. У тебя есть вопросы - мы дадим ответы на все. Мы можем стать твоей настольной книгой успеха. Новости шоу-бизнеса, полезные советы, секреты красоты и здоровья – мы сделаем твою жизнь ярче!

Официальные правила акции «Твой прекрасный сад» от ООО «Интерфлора Украина»

Офіційні Правила Акції

«Твій прекрасний сад» від ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА»

(надалі – «Правила»)

 

1. Організатор та Виконавець Акції.

1.1.Організатором Акції«Твій прекрасний сад» (надалі – «Акція»є ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА» (місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, в. Чорновола, б. 1, ЭРДПОУ  32067972,надалі – «Організатор»)).

1.2. Виконавцем Акції «Твій прекрасний сад» є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29, (надалі – «Виконавець»).

 

2. Умови проведення Акції.

2.1. Акція проводиться на всій території Україниу глобальній мережі Інтернет на сайтіhttps://liza.ua(далі за текстом — «Сайт»).

2.2. Акція проводиться з 00 годин 01 хвилин «15»вересня 2014 року до 23 годин 59 хвилин «14»жовтня 2014 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

2.3. Строки проведення Акції та її етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

 

3. Вимоги до учасників Акції.

3.1. В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, , є користувачами Сайту та дійсними або потенційними споживачами товарів ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА», які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Акції», «Учасник»).

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. працівники Організатора та Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту https://liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті і повністю не заповнили анкету).

3.3. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. дотримуватися правил соціальної мережі «Facebook»;

3.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

3.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором та Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

3.7. Беручи участь в Рекламній Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує своюзгоду на вільне використання Організатором та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, наданої ним інформації про себе, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про ньогоз рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, інтрнет виданнях, інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

3.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

3.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

 

4. Умови участі в Рекламній Акції.

4.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

4.2. Для участі в Рекламній Акції Учаснику необхідно:

4.2.1. ознайомитись з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

4.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет на сайті https://liza.ua

4.2.3. Заповнити реєстраційну форму на сайті https://liza.uaвказавши: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, поштову адресу місця проживання, дату народження, контактний номер телефону Учасника Акції.

4.2.4. В період проведення Акції, завантажити на сайт https://liza.uaфото у форматі jpg, jpeg та розміром не більше 2 Мв, яке повинно відповідати тематиці Акції “Твій прекрасний сад”, а саме: фотографію своїх досягнень у галузі садівництва/ себе чи своїх рідних на фоні свого врожаю/вирощених власними руками рослин і т.д./

4.3.Кожен Учасник Акції може розмістити будь-яку кількість фотографій, Учасник Акції визначається за даними в реєстраційній формі.

4.4. Забороняється використання чужих фотографій, скопійованих із будь-яких джерел.

4.5. Не допускаються до участі Фотографії, що не відповідають вимогам Акції, а саме вимогам, вказаним у п.4.2. Правил.

4.6. Не допускається розміщення фотографій, де зображено назви компаній/брендів/логотипів/торгових марок/знаків для товарів та послуг інших, ніж ТОВ «ІНТЕРФЛОРА УКРАЇНА»

4.7. Всі авторські права на Фотографії повинні належати Учаснику Акції, у випадку виникнення суперечок щодо прав на Фотографії, Учасник Акції бере на себе зобов’язання самостійно вирішувати всі претензії/питання за власний рахунок.

4.8. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора/ Виконавця. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.

4.9.  Беручи участь в Акції та розміщуючи на Сайті Фотографії, у будь-який спосіб, зазначений в п.4.2. Правил, кожен із Учасників підтверджує передачу Організатору невиключних майнових авторських прав на Фотографії, в обсязі необхідному для подальшого розміщення/оприлюднення та інших дій стосовно фотографій, відповідно до умов даних Правил, у тому числі, але не обмежуючись:

— право на використання Фотографій (повністю чи частково, без обмеження щодо строків та території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів чи послуг своїх/третіх осіб тощо);

— інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною.

При цьому, Учасник передає Виконавцю Акції всі виключні майнові права, передбачені статтею 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 року зі змінами і доповненнями.

4.10. Фактом завантаження фотографії (далі – «Матеріалу») на сайт http:/ liza.ua кожен Учасник Акції підтверджує наступне:

своє авторство на завантажуваний власний Матеріал;

— свою згоду і згоду третіх осіб(якщо такі брали участь в створенні Матеріалу) на розміщення Матеріалу на сайті і на його подальше використання, передбачене даними Правилами;

— наявність прав на Матеріал, що надається, необхідних для його використання способами і на умовах, передбаченихданими Правилами;

— свою згоду з тим, що наданийним Матеріал може бути безоплатно використаний Організатором Акції в цілях, пов’язаних з проведенням Акції, інформуванням про Акцію, різними видами публікацій в ЗМІ, в т.ч. електронних, спрямованих на просування продукції Організатора Акції;

— свою згоду на безоплатне використання Організатором Акції Матеріалу без обмеження відносно терміну, території і способів використання.

— свою згоду на будь-яке використання Організатором та Виконавцем зображення, яке вміщено в завантаженому Матеріалі.

 

5. Фонд Подарунків Акції.

5.1. Фонд Подарунків Акції обмежений. Кількість подарунків, визначених Організатором, становить 10 шт. Відповідальність Організатора та Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених цими Правилами. Організатор та Виконавець Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити в Фонд Подарунків Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Подарунки на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.2. Усі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

5.3. Подарунки Акції можуть відрізнятися від зображених на акційних рекламних матеріалах.

5.4. ПодарунокАкції непідлягає обміну, грошовий еквівалентПодарунка невидається.

 

6. Визначення Переможців Акції.

6.1. Переможці Акції (надалі – «Переможці») – це Учасники Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції.

6.2. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків:

6.2.2. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Заохочень буде проходити 16 жовтня 2014 року о 15 год. зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил: 1 Переможця буде визначено журі, 3 Переможців – за найбільшою кількістю отриманих голосів, 6 Переможців — за допомогою сервісу www.random.org.

6.4. Підсумки Акції будуть опубліковані Виконавцем Акції 20.10.2014 року на сайтіhttp://.liza.ua.

6.5. Організатор/Виконавець Акції протягом 2 місяців зв’яжеться з Переможцями Акції щоб повідомити їх Переможцями Акції, підтвердити згоду та можливість отримати належний йому Подарунок, погодить умови і терміни отримання Подарунків Акції за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Акції в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Акції контактним номером телефону.

 

7. Умови отримання Подарунків Акції.

7.1. Умови отримання Подарунків: після визначення експертним журі Призерів Виконавець повинен зв’язатися із Призерами відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників-Призерів та визначити порядок, дату та умови надання Призів. Замовник компенсує витрати Виконавця на транспортування Учасника до місця отримання Подарунків.

7.2. Умови отримання Подарунків:

7.2.1.Вручення Подарунків Акції відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Акції, що була зазначена Учасником у реєстраційній форміпротягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.
7.3. У випадку, якщо Переможець Акції не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Подарунку, такий Подарунок Акції вважатиметься не витребуваним Переможцем Акції, і такий Учасник Акції вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Подарунок Акції або на одержання від Виконавця Акції будь-якої компенсації. Виконавець Акції розпоряджається таким не витребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Подарунку Акції третій особі не допускається.

7.5. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваного подарунку Акції.

7.6. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Акції в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Акції вправі відмовитися від отримання Подарунку Акції. У випадку відмови від отримання Подарунку Акції, Переможець Акції повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Акції (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю Акції оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Подарунку Акції.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Виконавець Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови розіграшу Подарунку Акції протягом 3 (трьох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Акції, автоматично позбуваються права отримати відповідний Подарунок Акції. В такому випадку, Виконавець Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Заохочення повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Заохочень не приймаються.

7.10. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Акції визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Акції у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Заохочення Акції у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Організатора Акції причин;

7.10.3. якщо Переможець Акції не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції;

7.10.6. у разі надання Переможцем Акції не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтіhttps://liza.ua

 

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та Виконавцем Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та Виконавцем Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблемиіз передачею даних при використанні каналів звязку під час проведення Акції.

— неотримання Учасниками Акції Подарунківз вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної, неповної або не дійсноїінформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обовязків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.4. Організатор Акції та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Подарунків передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Акції, що отримав право на такий Подарунок, не звернувся за Подарунком, а також у разі відсутності Учасника Акції чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отриманняПодарунку впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Акція завершується о 23 годині 59 хвилині 30 вересня 2014 р. Подарунок вручається лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунку, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Акції самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунків, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в цій Рекламній Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.11 Виконавець акції залишає за собою право подальше використовувати фотографії, опубліковані на сайті https://liza.ua

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Автор

Лиза в Telegram!
Комментарии
1 комментарий
  • Очень, очень и ОЧЕНЬ красивый конкурс! И радует то, что в конкурсе будет награждено целых 10 участников. Правда, хотела бы уточнить такие моменты: подавать можно неограниченное количество работ, а в Рандоме будут участвовать автора или работы? Т.е. если я подам 20 фотографий — я буду в Рандоме представлена 20 раз (и мой шанс выиграть будет в 20 раз больше, чем у человека, подавшего 1 фотографию) или в розыгрыше будут участвовать люди, вне зависимости от количества работ? И очень любопытно — какие призы будут в конкурсе? Потому что читала правила несколько раз и не нашла этого пункта…

Оставить комментарий