Офіційні Правила вікторини Умная экономия с Electrolux

Акции

Дані Офіційні правила (надалі по тексту –Правила) визначають проведення вікторини під загальною робочою назвою «Умная экономия с Electrolux» в мережі Інтернет на сайті https://liza.ua (далі по тексту – Вікторина).

 

1. Організатор, Виконавець та Замовник Вікторини.

1.1.Організатором та Виконавцем Вікторини є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 29,надалі – «Організатор» і «Виконавець).

1.2. Замовником Вікторини є ДП «Електролюкс ЛЛС» (місцезнаходження: 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2а (надалі – «Замовник»).

Для проведення Вікторини, а також для здійснення контролю за її ходом та нагородження переможця, Замовник має право залучати до організації та проведення Вікторини будь- яких третіх осіб.

 

2. Умови проведення Вікторини.

2.1. Вікторина проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої території України на сайті https://liza.ua (далі за текстом — «Сайт»).

2.2. Вікторина проводиться з 00 годин 01 хвилин «01» червня 2015 року до 23 годин 59 хвилин «30» червня 2015 року включно (надалі– «строк проведення Вікторини» або «тривалість Вікторини», або «період проведення Вікторини»).

2.3. Строки проведення Вікторини та її етапів можуть бути змінені у порядку, встановленому самими Правилами.

2.4. Вікторина не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Вікторини не формується з внесків Учасників Вікторини.

 

3. Вимоги до учасників Вікторини.

3.1. У Вікторині можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території України, є користувачами Сайту та дійсними або потенційними споживачами товарів ДП «Електролюкс ЛЛС», які в період проведення Вікторини виконали всі правила та умови цієї Вікторини, які викладені нижче (надалі по тексту Правил – «Учасники Вікторини», «Учасник»).

3.2. Учасниками Вікторини не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.2.1. працівники Організатора та Виконавця Вікторини і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Вікторини, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

3.2.3. особи, що не є громадянами України;

3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

3.2.5. особи, що не є користувачами інтернет сайту https://liza.ua (не зареєстровані/авторизовані на сайті і повністю не заповнили анкету).

3.3. Організатор Вікторини не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Вікторини.

3.4. Учасники Вікторини під час участі в Вікторині зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Вікторини;

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Вікторини.

3.5. Беручи участь в Вікторині, Учасник Вікторини погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

3.6. Беручи участь в Вікторині, Учасник Вікторини розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором та Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Вікторини Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Вікторини тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Вікторини особами.

3.7. Беручи участь в Вікторині, кожен Учасник Вікторини тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання Організатором та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні Вікторини, наданої ним інформації про себе, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на вільне використання імені, прізвища, безоплатне використання зображення (фото) Учасника, інтерв’ю або інших даних та матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, інтернет виданнях, інтернет сайтах, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником або Організатором Вікторини та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Вікторини, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Вікторини.

3.9. Учасник Вікторини, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Вікторині.

3.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Вікторині, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Вікторини, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Вікторини.

3.11. Організатор Вікторини залишає за собою право відсторонити від участі в Вікторині Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

3.12. Учасник Вікторини, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Вікторини.

 

4. Умови участі в Вікторині.

4.1. Учасником Вікторини є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

4.2. Для участі в Вікторині Учаснику необхідно:

4.2.1. ознайомитись з правилами участі в Вікторині та погодитися з ними;

4.2.2. Зареєструватися/Авторизуватися на Інтернет на сайті https://liza.ua

4.2.3. Заповнити реєстраційну форму на сайті https://liza.ua вказавши: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, поштову адресу місця проживання, дату народження, контактний номер телефону Учасника Вікторини.

4.2.4. Відповісти на питання вікторини

4.8. Організатор/Виконавець Вікторини не несуть відповідальності за неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Організатора/ Виконавця. Організатор та Виконавець Вікторини не несуть відповідальності за роботу Сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Вікторині не відбулась або відбулась із запізненням.

4.9.Відповіді на запитання Вікторини, що з’явилися після останнього коментаря модератора Вікторини, надалі не використовуються у Вікторині.

4.10. Переможці мають право брати участь у Вікторині не більше ніж один раз.

 

5. Фонд Заохочень Вікторини.

5.1. Фонд Заохочень Вікторини обмежений і становить 1 Головне Заохочення і 9 Заохочень. Відповідальність Організатора та Виконавця Вікторини не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, передбачених цими Правилами. Організатор та Виконавець Вікторини залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Вікторини, або включити в Фонд Заохочень Вікторини додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або замінити заявлені Гарантовані Заохочення на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.2. Усі Заохочення Вікторини можуть бути отримані Учасниками Вікторини, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.3. Заохочення Вікторини можуть відрізнятися від зображених на акційних рекламних матеріалах.

5.4. Заохочення Вікторини не підлягає обміну, грошовий еквівалент Заохочення не видається.

 

6. Визначення Переможців Вікторини.

6.1. Переможці Вікторини (надалі – «Переможці») – це Учасники Вікторини, які здобудуть право на отримання Заохочень Вікторини.

6.2. Визначення Учасників Вікторини, які здобули право на отримання Заохочень:

6.2.2. Визначення Учасників Вікторини, які здобули право на отримання Заохочень буде проходити 30 червня 2015 року о 15 год. зі списку Учасників Вікторини, які виконали усі умови цих Правил: 1 Головний переможець і 9 Переможців буде обрано за допомогою сервісу random.org

6. 3. Підсумки Вікторини будуть опубліковані Виконавцем Вікторини 01 липня 2015 року на сайті http://.liza.ua.

6. 4 Організатор/Виконавець Вікторини протягом 2 місяців з моменту визначення Переможців Вікторини в’яжеться з Переможцями, щоб повідомити їх Переможцями Вікторини, підтвердити згоду та можливість отримати належний йому Заохочення, погодить умови і терміни отримання Заохоченнь Вікторини за допомогою адрес електронних скриньок, вказаних Учасниками Вікторини в профілях зареєстрованих користувачів сайтів або за вказаним Учасником Вікторини контактним номером телефону.

6.5. Кожен Переможець отримає одне заохочення.

 

7. Умови отримання Заохочень Вікторини.

7.1. Умови отримання Заохочень: після визначення сервісом random.org Переможців Виконавець повинен зв’язатися із Переможцями відповідно до контактних даних, зазначених у реєстраційній формі Учасників-Переможців та визначити порядок, дату та умови надання Призів. Замовник компенсує витрати Виконавця на транспортування Учасника до місця отримання Заохочень.

7.2. Умови отримання Заохочень:

7.2.1. Вручення Заохочень Вікторини відбувається шляхом доставки (поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Вікторини, що була зазначена Учасником у реєстраційній формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.

7.3. У випадку, якщо Переможець Вікторини не виконав хоча б одну з передбачених Правилами умов для отримання Заохочення, таке Заохочення Вікторини вважатиметься не витребуваним Переможцем Вікторини, і такий Учасник Вікторини вже не буде вважатися Переможцем й не матиме права претендувати на Заохочення Вікторини або на одержання від Виконавця Вікторини будь-якої компенсації. Виконавець Вікторини розпоряджається таким не витребуваним Заохоченням Вікторини на власний розсуд.

7.4. Передача права на отримання Заохочення Вікторини третій особі не допускається.

7.5. Правилами Вікторини не передбачено зберігання не витребуваного Заохочення Вікторини.

7.6. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Вікторини в жодному випадку не видається.

7.7. Переможець Вікторини вправі відмовитися від отримання Заохочення Вікторини. У випадку відмови від отримання Заохочення Вікторини, Переможець Вікторини повинен не пізніше 5-ти календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Вікторини (згідно п.2.1.2. цих Правил) надати Виконавцю Вікторини оригінал заяви в письмовій формі про відмову від отримання Заохочення Вікторини.

7.8. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Переможцем Вікторини, але з причини несправності роботи мобільного телефону/електронної пошти або з інших причин, незалежних від Виконавець Вікторини та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Вікторини, автоматично позбуваються права отримати відповідний Заохочення Вікторини. В такому випадку, Виконавець Вікторини розпоряджається таким невитребуваним Заохоченням Вікторини на власний розсуд.

7.9. У випадку, якщо Заохочення повернено з причини «відмови від отримання», воно не може бути повторно затребуване Переможцем, який відмовився від його отримання. Претензії щодо не отриманих таких Заохочень не приймаються.

7.10. Переможець Вікторини автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Вікторини без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

7.10.1. якщо Переможця Вікторини визнано Порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;

7.10.2. якщо Переможець Вікторини у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Заохочення Вікторини у будь-який зручний спосіб, з не залежних від Організатора Вікторини причин;

7.10.3. якщо Переможець Вікторини не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2. даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;

7.10.4. якщо Переможець Вікторини належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних Правил;

7.10.5. якщо Переможець Вікторини заявив про свою відмову від отримання Заохочення Вікторини;

7.10.6. у разі надання Переможцем Вікторини не своїх даних: паспорта громадянина України та/або картки фізичної особи – платника податків та/або свідоцтва про народження дитини, що належать іншій особі;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Вікторини;

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Вікторини

8.1. Інформування щодо Правил та умов Вікторини здійснюється за допомогою анонсування Вікторини та розміщення офіційних Правил та умов Вікторини на Інтернет-сайті https://liza.ua

 

9. Інші умови

9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та Виконавцем Вікторини протягом всього строку проведення Вікторини. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Вікторини можливі у випадку їх затвердження Організатором та Виконавцем Вікторини та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Вікторини. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.2. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за:

— достовірність наданої Учасниками Вікторини інформації щодо їх персональних даних.

— за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Вікторини.

— неотримання Учасниками Вікторини Заохочень з вини поштової/кур’єрської служби, а також з причини зазначення Учасником Вікторини неправильної, неповної або не дійсної інформації (зокрема, адреси проживання).

— невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Вікторини своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.3. Організатор Вікторини та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Вікторини, інші непідвладні контролю з боку Організатора Вікторини обставини.

9.4.Організатор/Замовник Вікторини не несе відповідальності щодо подальшого використання заохочення після його отримання та/або за неможливість Переможців скористатися наданими заохоченнями з будь-якої причини.

9.5. Учасники Вікторини самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т.ч. інформації щодо контактів із ними та адрес).

9.5. Організатор Вікторини та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Заохочень передбачених п. 6 цих Правил, у разі, коли Учасник Вікторини, що отримав право на такий Заохочення, не звернувся за Заохоченням, а також у разі відсутності Учасника Вікторини чи неможливості зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Заохочення впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Вікторина завершується о 23 годині 59 хвилині 30 червня 2015 р. Заохочення вручається лише у разі виконання Учасником Вікторини, що здобув право на отримання Заохочення, усіх вимог, передбачених цими Правилами.

9.5. Учасник Вікторини, приймаючи участь в Вікторині, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Вікторини і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення приймає Організатор вікторини, відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним. Результати Вікторини є остаточними та не підлягають обговоренню.

9.7. Оподаткування Заохочень Вікторини здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Вікторини самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Вікторини, що здобули право на отримання Заохочень, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в цій Вікторині Учасник Вікторини підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Вікторини, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Вікторини несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).

9.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Вікторини відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Вікторини є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

Июнь 2 2015, 02:06Понравилась статья? Оцените:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

ПОПУЛЯРНОЕ НА САЙТЕ
НАВЕРХ